Start                                   Domy parterowe                                     Domy z poddaszem                                     Domy pi?trowe
             Start                                  Domy jednorodzinne                                     Domy wielorodzinne                                    Wn?trza
              Start                                   Galeria                                     Pasja
     Zmiany w projekcie                 Co zawiera projekt                Projekty indywidualne                     Jak kupi? projekt                   Cennik
Wszystkie projekty
Domy parterowe
Domy z poddaszem
Domy pi?trowe
Projekty wn?trz
Projekty indywidualne

Oprócz przedstawionych projektów typowych oferujemy wykonanie indywidualnego projektu, uwzgl?dniaj?cego osobiste potrzeby klienta, oraz warunki jakie powinien spe?nia? projekt we wskazanej lokalizacji.

Projekt indywidualny sporz?dzony w 4 egzemplarzach zawiera:
projekt architektoniczny
projekt konstrukcyjny
Zestawienie materia?ów i stolarki 

Koszt wykonania indywidualnego projektu kszta?towa?by si? w zale?no?ci od jego powierzchni netto (powierzchnia wszystkich pomieszcze? w ?wietle ?cian powy?ej wysoko?ci 1,8 m) i wynosi?by odpowiednio:
do 100 m2    – 40 z? za 1m2 pow.
od 100 m2 do 150 m2  – 4000 z? + 35 z? za 1m2 pow. powy?ej 100 m2
od 150 m2 do 200 m2  – 5750 z? + 30 z? za 1m2 pow. powy?ej 150 m2
od 200 m2 do 250 m2  – 7250 z? + 25 z? za 1m2 pow. powy?ej 200 m2
powy?ej 250 m2   – 8500 z? + 20 z? za 1m2 pow. powy?ej 250 m2

W przypadku wykonania projektu ca?o?ciowego- od koncepcji do uzyskania pozwolenia na budow?, dochodzi koszt wykonania Projektu Zagospodarowania Terenu, co wraz z ca?o?ciow? obs?ug? formaln? kosztuje 1500 z?. 

Do powy?szych cen nale?y doliczy? podatek VAT w wysoko?ci 23%.

Na ?yczenie klienta wykonujemy równie? projekty bran?owe (nie wymagane w urz?dach do otrzymania pozwolenia na budow?), których cen? ustalamy osobno.
Projekty bran?owe to: 
projekty wewn?trznej instalacji elektrycznej
projekty wewn?trznej instalacji sanitarnej ( c. o., wod.- kan., gaz.)

Istnieje mo?liwo?? negocjacji cen.

 
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. - Wykonanie Paweł Jastrzębski