Start                                   Domy parterowe                                     Domy z poddaszem                                     Domy pi?trowe
             Start                                  Domy jednorodzinne                                     Domy wielorodzinne                                    Wn?trza
              Start                                   Galeria                                     Pasja
     Zmiany w projekcie                 Co zawiera projekt                Projekty indywidualne                     Jak kupi? projekt                   Cennik
Pasja

 

Móg?bym napisa? ?e najwi?ksz? moj? pasj? jest architektura, ale nie chc? wyj?? na hipokryt?. Nie chc? nagina? swoich zainteresowa? do wykonywanego zawodu, które w wielu przypadkach id? inn? drog? ni? to co musimy robi? na co dzie?. I bardzo dobrze. Czasem trzeba jakiej? odmiany aby nie popa?? w rutyn?, której i tak cz?sto nie mo?emy unikn??.

Moj? odskoczni? jest fotografia i wyjazdy, g?ównie rodzinne, których zasi?g z racji ograniczonych mo?liwo?ci czasowych jest nieco ograniczony. Ale nie jest to najwa?niejsze. Poruszaj?c si? w swoim mikrorejonie, (miejsca le??ce w zasi?gu do 100km wokó? Bia?egostoku) mog? stale poznawa? rzeczy o których wcze?niej nic nie wiedzia?em. Je?d??c czasami w te same miejsca mog? obserwowa? jak zmieniaj? si? one (najcz??ciej na korzy??). By? mo?e ja i moja rodzina jeste?my ma?o wymagaj?cy ale mog? da? s?owo ?e te minipodró?e daj? nam wiele rado?ci i pozwalaj? u?wiadomi? w jak pi?knym rejonie mieszkamy. Oczywi?cie wszystko to uwieczniam na zdj?ciach (bez aparatu wyjazd by?by dla mnie po?owicznie udany).

Nie unikamy równie? wyjazdów w miejsca bardziej odleg?e i wówczas równie? delektujemy si? nowo poznanymi zak?tkami.

Tu chcia?bym przej?? do przdsi?wzi?cia, które mam nadziej?, b?dzie owocem tych okolicznych wyjazdów. Wspólnie z innymi pasjonatami pracujemy nad portalem turystycznym, który ma za zadanie promowanie najciekawszych miejsc na Podlasiu. Ju? teraz mo?na odnale?? na naszej stronie wiele ciekawych miejsc, wzbogaconych o informacje, zdj?cia, linki a nawet filmy.

Jest to portal spo?eczno?ciowy i ka?dy, kto ma ch?? i chcia?by podzieli? si? informacjami czy zdj?ciami z tych miejsc jest mile widziany. Zapraszamy osoby, które nigdy tu nie by?y a chcia?yby, w ?atwy, przyst?pny sposób zobaczy? co nasz region ma ciekawego do zaoferowania. Mo?na tu b?dzie odnale?? nie tylko interesuj?ce obiekty ale i praktyczne informacje gdzie mo?na zje?? dobre regionalne dania i wypocz?? w sprawdzonych, agroturystycznych o?rodkach.

Polecam wszystkim mi?o?nikom pi?kna stron? www.ciekawepodlasie.pl , aby sami ocenili czy jest ona godna uwagi i zach?cili innych do skorzystania z niej.

 

  

 
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. - Wykonanie Paweł Jastrzębski