Start                                   Domy parterowe                                     Domy z poddaszem                                     Domy pi?trowe
             Start                                  Domy jednorodzinne                                     Domy wielorodzinne                                    Wn?trza
              Start                                   Galeria                                     Pasja
     Zmiany w projekcie                 Co zawiera projekt                Projekty indywidualne                     Jak kupi? projekt                   Cennik
Wszystkie projekty
Domy parterowe
Domy z poddaszem
Domy pi?trowe
Projekty wn?trz
Co zawiera projekt

Projekty domów typowych, które znajdziecie Pa?stwo w naszej ofercie opracowane s? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej wydaj? pozwolenia na budow? na podstawie kompletnego projektu budowlanego, w sk?ad którego wchodz?:

 

 • Projekt architektoniczno-budowalny w 4 egz. Ka?dorazowo projekt musi by? przystosowany  i zaadaptowany przez uprawnionego projektanta tak, aby by? zgodny z Decyzj? o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • Projekt zagospodarowania dzia?ki (wraz z przy??czami, je?li jest to konieczne). Obecnie prawo budowlane dopuszcza uzyskanie pozwolenia na budow? tylko i wy??cznie na budynek pozostawiaj?c inwestorowi mo?liwo?? wykonania projektów przy??czy do budynku w pó?niejszym terminie.
 • Dodatkowe opinie i uzgodnienia wymagane w szczególnych przypadkach
 •  Projekt architektoniczno-budowlany (b?d?cy najwa?niejsz? cz??ci? projektu budowlanego) oferowany przez nasz? firm? to komplet dokumentów na podstawie, których wykonanie obiektu z pewno?ci? nie  sprawi ?adnych trudno?ci.

 Ka?dy opracowany przez nas projekt cechuje si? staranno?ci? i czytelno?ci? wykraczaj?c? znacznie poza wymagane przez prawo budowlane minimum. Za?o?yli?my ?e oprócz uzyskania pozwolenia na budow? projekt powinien dostarczy? jak najwi?cej informacji o zamierzonej inwestycji. Nie mo?e w nim by? ?adnych niedomówie? co czasami mo?na zauwa?y? u niektórych twórców. Nale?y pamieta? ?e projekt robi si? nie tylko „dla urz?du” ale g?ównie dla ekipy wykonawczej, która powinna odczyta? dokumentacj? bez problemu. Dlatego stosujemy m.in. we wszystkich rzutach poziomych i przekrojach skal? 1:50 oraz do??czamy szczegó?y w skali 1:10, 1:20.

Sprzedawana przez nas dokumentacja sk?ada si? z czterech egzemplarzy projektu .

W sk?ad ka?dego projektu architektoniczno - budowlanego wchodz? trzy cz??ci :

1) CZ??? ARCHITEKTONICZNA
2) CZ??? KONSTRUKCYJNA,
3) CZ??? INSTALACYJNA (C.O., WOD.-KAN., GAZ, ELEKTRYCZNO??)

Ka?da z cz??ci sk?ada si? z opisu technicznego oraz rysunków.

Projekt autoryzowany jest przez uprawnionych projektantów (nale??cych do izb zawodowych) i po adaptacji budynku do dzia?ki - s?u?y jako podstawa do uzyskania pozwolenia na budow?.

 

CZ??? ARCHITEKTONICZNA:


Opis techniczny obejmuje za?o?enia funkcjonalne budynku, zestawienia podstawowych wielko?ci , przyj?te rozwi?zania architektoniczno- budowlane, dane konstrukcyjno- budowlane oraz propozycje dotycz?ce wyko?czenia budynku

Cz??? rysunkowa obejmuje:

(przyk?adowe skany z dokumentacji projektu JOTA)

 

 

   
 
         Rzut fundamentów
               skala 1:50
             Rzut parteru
               skala 1:50
        Rzut poddasza
            skala 1:50
     
      Rzut wi??by dach.
            skala 1:50
             Rzut dachu
             skala 1:100
         Przekrój A-A
           skala 1:50
     
          Przekrój B-B
           skala 1:50
          Przekrój C-C
            skala 1:50
      Szczegó? przekroju
             skala 1:20
     
            Elewacje
          skala 1:100
   Zestaw. stolarki zewn.
             skala 1:100
    Zestaw. stolarki wewn.
             skala 1:100

   
           Wykaz tarcicy  

 

CZ??? KONSTRUKCYJNA:

Opis konstrukcji w??czony do g?ównego opisu technicznego, obejmuje uk?ad konstrukcyjny, zastosowane schematy statyczne, za?o?enia przyj?te do oblicze? konstrukcji, podstawowe wyniki oblicze?.

Cz??? rysunkowa zawiera:

(przyk?adowe skany z dokumentacji projektu JOTA)

 

   
 
               Schemat stropu
                  skala 1:50
                  Stopy i s?upy
                    skala 1:20
                   Podci?g P.1.
                     skala 1:20
     
                  Podci?g P.2.
                   skala 1:20
                    Podci?g P.3.
                     skala 1:20
            P?yta strop.- przekroje
                     skala 1:20
     
            Nadpro?a zewn?trzne
                     skala 1:20
                Schody ?elbetowe
                      skala 1:20
 

 

CZ??? INSTALACYJNA:

Opis techniczny; proponowane rozwi?zania technologiczno – materia?owe;

 • rysunki- rzuty - parteru ; poddasza do ka?dej instalacji - skala 1:50
 • rozwini?cie instalacji C.O.
 • rozwini?cie instalacji wod.- kan
 • aksonometri? instalacji gazu
 • rysunek szczegó?owy szafki z kurkiem odcinaj?cym
 • schemat instalacji elektrycznej

Osobno do ka?dego projektu do??czane jest

 • zestawienie podstawowych materia?ów potrzebnych do realizacji domu.
 • kopie uprawnie? projektantów
 • aktualne za?wiadczenia o przynale?no?ci do izb zawodowych
 • faktura VAT
 
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. - Wykonanie Paweł Jastrzębski