Start                                   Domy parterowe                                     Domy z poddaszem                                     Domy pi?trowe
             Start                                  Domy jednorodzinne                                     Domy wielorodzinne                                    Wn?trza
              Start                                   Galeria                                     Pasja
     Zmiany w projekcie                 Co zawiera projekt                Projekty indywidualne                     Jak kupi? projekt                   Cennik
Wszystkie projekty
Domy parterowe
Domy z poddaszem
Domy pi?trowe
Projekty wn?trz
Dopuszczalne zmiany w projekcie

Zmiany w projekcie i adaptacja

W ramach adaptacji projektu gotowego dopuszczalne s? zmiany dostosowuj?ce projekt do indywidualnych potrzeb inwestora, które nie wymagaj? zgody projektanta, a dotycz?:

 • ♦  Wymiarów fundamentów - wynikaj?cych z dostosowania obiektu do warunków gruntowych,
 • ♦  wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów wi??by dachowej - wynikaj?cych z dostosowania
     budynku do strefy ?niegowej/wiatrowej,
 • ♦  rodzaju stropów - z zachowaniem uk?adu kondygnacji,
 • ♦  warstw ?cian zewn?trznych - przy zachowaniu dopuszczalnego wspólczynnika przenikalno?ci cieplnej,
 • ♦  k?ta nachylenia dachu do 5 stopni - nale?y zwróci? uwag? na no?no?? elementów wi??by dachowej,
 • ♦  instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej - przy zachowaniu obowi?zuj?cych norm,
 • ♦  materia?ów wyko?czeniowych - posadzki, tynki, dachówki, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
     - przy zachowaniu niezb?dnych parametrów wytrzyma?o?ci (szczególnie dla zmian pokrycia
     dachowego) oraz parametrów przenikania ciep?a,
 • ♦  rozwi?za? funkcjonalnych - wewn?trz budynku i przesuni?cia lub likwidacji ?cian dzia?owych
 • ♦  zmiany lokalizacji, ilo?ci i kszta?tu okien oraz drzwi,
 • ♦  lustrzanego odbicia,
 • ♦  wprowadzenia cz??ciowego lub ca?kowitego podpiwniczenia budynku - przy zachowaniu poziomu
     posadzki parteru na wysoko?ci nieprzekraczaj?cej 50 cm ponad poziom terenu projektowego.


Powy?sze zmiany musz? by? naniesione na projekt lub do??czone jako aneks z zachowaniem obowi?zuj?cych norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadaj?ce odpowiednie uprawnienia.

Wszelkie pozostale zmiany w projektach wymagaj? odr?bnej zgody autorów.

        Pisemn? zgod? na zmiany, które klient zamierza wprowadzi? w zakupionym projekcie bezp?atnie do??czamy do przesy?ki b?d? dosy?amy pó?niej w dowolnym etapie inwestycji. Nie ograniczamy si? jednak tylko do wyra?enia zgody na zmiany (co czyni wi?kszo?? pracowni) ale proponujemy równie? swój udzia? w ich przeprowadzeniu, co uwa?am za bardzo wa?ne. W ten sposób traktujemy nasze projekty nie tylko jak towar w sklepie, ale chcemy aby klient jak najwi?cej skorzysta? z naszej pomocy. My?l? ?e autor projektu najlepiej zna swój projekt i mo?e doradzi? lub zaproponowa? co? od siebie. Za logik? naszego post?powania przemawia równie? fakt ?e zmiany latwiej jest przeprowadzi? nam, maj?c ca?? dokumentacj? w komputerze ni? innej pracowni, która musi to robi? wi?kszym nak?adem sil i czasu.

       Gwarantujemy rozs?dne ceny, których wysoko?? zale?na jest od zakresu zmian wprowadzanych w konkretnym projekcie. Wszystkie informacje, porady i pro?by prosimy kierowa? telefonicznie (085 653 00 55), mailem (projarch@poczta.onet.pl), lub zapraszam osobi?cie do biura (15-682Bia?ystok ul. W.Komarowa 63).

 
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. - Wykonanie Paweł Jastrzębski